Tomtutredningar i Skarpnäck

Skarpnäck stadsdel har gett oss uppdraget att utreda 16 befintliga förskoletomter. De behövde ett övergripande planeringsunderlag för att se vilka förskolor som hade de bästa förutsättningarna för att utökas till 6-8 avdelningar genom en om-/tillbyggnad eller nybyggnad.

Uppdraget delades in i två etapper.  I den första etappen gjordes en övergripande inventering av alla förskolorna där vi studerade tomtstorlek, befintlig lokalyta och förskolans placering. Vi studerade även hur en eventuell tillbyggnad eller nybyggnad i olika antal våningar skulle påverka skolgårdsytan. Resultatet graderades efter hur goda förutsättningar förskolan bedömdes ha för en utökning.

Tillsammans med beställaren valdes några av förskolorna ut för att studeras mer ingående. I nästa etapp studerades förskolornas förutsättningar för om- och tillbyggnad och nybyggnad i förhållande till detaljplan, gårdens utformning, buller, möjligheter till angöring, tillgänglighet med mera. Varje förskola bedömdes hur enkelt eller komplicerat en om-/tillbyggnad eller nybyggnad skulle vara, hur det skulle kunna ske och fick en enkel gradering i lämplighet.
Bilderna ovan visar en av förskoletomterna som utreddes i både steg 1 och steg 2.  Utredning har resulterat i att det idag står en ny förskola på platsen. Det är en Sisab:s konceptförskola ”framtidens förskola” som gestaltats av Liljewalls arkitekter, se länk: http://www.liljewall.se/emagatans-forskola.

År: 2012
Antal tomter, steg 1: 16 ST
Antal tomter, steg 2: 6 ST
Beställare: Skarpnäck stadsdelsförvaltning