Förskolor vid Sunneplan

År: Påbörjades 2016
Yta:
BTA ca 745 kvm respektive ca 780 kvm
Omfattning:
Två separata förskolor med plats för 8 avdelningar vardera.
Beställare:
SISAB

På platsen planeras två förskolor med 8 avdelningar per förskola. De är placerade längs med Sunneplanstråket, en gång- och cykelväg som förbinder östra Farsta med Farsta centrum.  Förskolorna ligger på var sida om stråket och angränsar i väster mot ett litet torg. På den södra förskolans tomt finns många vackra och bevarandevärda träd, både tallar och ekar. Här planeras för Sisab:s konceptförskola ”framtidens förskola”. Den norra förskolan är utformad så fri sikt finns mellan torget och den planerade aktivitetsparken strax norr om förskolan. Förhållande mellan förskolorna och torget har varit viktigt, likaså att främja orienterbarheten i området och längs med Sunneplanstråket. Eftersom byggnadernas gavlar är synliga från både torget i öster och Sunneplanstråket i väster har vi låtit dem få en mer uttrycksfull färgsättning än de övriga fasaderna som har en mer lågmäld ton.