Max Ritar

Skissförslag Norrvikens Sjösportcenter

Publicerad av Anna Areskough

omslagsbild

I Norrviken i Sollentuna kommun finns idag den aktiva sportklubben Norrvikens sjösportcenter. Vi fick 2013 uppdraget att skissa på hur en nybyggnad av klubbens lokaler skulle kunna se ut.

bilder

Idag är Norrvikens Sportcenter en mycket aktiv sportklubb med sommar- och vinteraktiviteter och en viktig resurs för hela kommunen. I uppstarten av projektet hade vi trevliga möten där de beskrev sina önskemål om både innehåll och hur området skulle organiseras.

Vi tog fram tre alternativ på hur området kunde byggas om. Gemensamt för samtliga alternativ var att byggnaderna skulle placeras i i tomtens utkanter för att inte utskikten och tillgängligheten till vattnet skulle försämras eller hindras.

skisser

2014 fortsatte vårt uppdrag med att ta fram ett underlag till detaljplan. Nu ville Sollentuna kommun ta fram en gällande detaljplan för denna del av Norrviken speciellt med tanke på vikten av friluftsaktiviteter. Vårt uppdrag var att ta fram förslag på byggrätt med storlek och placering av nya byggnader samt även förslag på parkering och gång- och cykelvägar. Ett viktigt mål med detaljplanen var att inte tappa siktlinjerna mot sjön. Även i denna etapp hade vi flera möten med representanter för Norrvikens sportklubb.

detaljplan

Vi tog även fram ett förslag på fasadkoncept där vi redovisade fasadskisser samt val av utvändiga material.

fasadkoncept