Max Ritar

Skälbyskolan – nybyggnad av F-3-skola med förskola

Skälby Interiör

Under ett år har vi nu jobbat intensivt med programarbetet för Skälbyskolan i Sollentuna. Uppdraget består i en ny F-3-skola för 240 elever samt förskola för 60 barn. Förra höstens programarbete i olika referensgrupper med brukare och beställare har under vintern och våren följts av att tillsammans med andra konsulter ta fram systemhandlingar för nya Skälbyskolan.

(Bilden visar det centrala "hjärtat" - skolans mötesplats, illustration utförd av Alma arkitekter)

Bakgrund

Trafik- och fastighetskontoret på Sollentuna kommun har gett Max Arkitekter i uppdrag att ta fram en programhandling med systemval för nybyggnad av en två-parallellig F-3-skola med 240 elever samt förskola för 60 barn. Utgångspunkten är en förstudie där två huvudalternativ har studerats: tillbyggnad av den befintliga skolbyggnaden från 1950-talet eller en helt ny byggnad på tomten. Sollentuna kommun har valt att gå vidare med nybyggnadsalternativet då detta ger förutsättningar för en mer välplanerad byggnad, ett bättre utnyttjande av skolgårdsytan och en mer energisnål och klimatsmart byggnad.

Skälbyskolan är idag en F-3-skola med två paralleller och 20 elever per klass, totalt 160 elever. Skolan är mycket trångbodd och tillfälliga lokaler finns nu i en paviljong placerad på en fotbollsplan nedanför skolgården.

Förutsättningarna

Skälby förutsätt

Tomten är lummig och delvis kuperad och ligger så att man kommer till skolbyggnaden från flera olika håll. Detta gör det önskvärt med en byggnad utan någon egentlig baksida och ger förutsättningar för separata entréer för skola, förskola samt för de mer publika funktionerna gymnastikssal och matsal. Byggnaden behöver också ta upp de nivåskillnader som finns i terrängen. Tomten är något bullerutsatt i sin sydvästra del och det är positivt om byggnaden kan fungera som bullerskydd för skolgården.

Planeringen av skolbyggnaden har sin utgångspunkt i kommunens funktionsprogram för förskola och grundskola. Önskemålet från kommunen är en skolbyggnad för 240 elever i år F-3 samt 60 förskolebarn med möjlighet att inom lokalerna enkelt kunna ställa om från exempelvis skola till förskola om elevunderlaget skulle variera över tiden.

Sollentuna kommun önskar en hållbar byggnad- ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Byggnaden ska vara välplanerad, flexibel och yteffektiv med användbara rum och en utformning som stöder olika slags lärsituationer och lärstilar. En byggnad med ett samlande, gemensamt hjärta som alla har nära till och som naturligt kan användas i verksamheten. En välkomnande byggnad med en fin kontakt med den grönskande skolgården.

Koncept för byggnadens form

Skälby ide

Bilden visar konceptet för byggnadens form, Max arkitekter.

 

Situationsplan

Skälby sit

Med en treklöver-formad byggnad får man en välkomnande form utan någon egentlig baksida samtidigt som byggnadskroppen delar upp tomten i tre delar: skolgården med huvudentré, förskolegården med förskoleentré och den nedre, helt tillgängliga entrén med parkering. Placeringen av den nya skolbygganden på den sydvästra delen av tomten ger en sammanhängande lekyta för skolbarnen från skolgården ner mot fotbollsplanen i nordost. Dessutom fungerar byggnaden som bullermur för skol- och förskolegårdarna. Den mest bullerutsatta delen används för parkering/transporter.

(Illustration av Topia landskapsarkitekter)

 

Gestaltning

Skälby EXT 2_ljusare

Utgångspunkten i valet av material och kulörer har varit att hitta material som är robusta, tåliga och funktionella men samtidigt ger ett omsorgsfullt, varmt och harmoniskt uttryck.

Färgsättningskonceptet kan sammanfattas med ledorden "från himmel till jord". En neutral och ljus bas med accenter i en dämpad och harmonisk regnbågspalett där varma och kalla kulörer balanserar varann. En ide som fungerar utifrån och in och som kan användas i alla rum och lokaler i byggnaden men som ändå ger utrymme för variation och egen identitet inom varje del.

(Bilden visar skolan sedd från Skälbyvägen i öster, illustration utförd av Alma arkitekter)

Exteriör

Skälby fasad

Tak av sedum: Skolgårdens gröna slänt får visuellt fortsätta upp i byggnadens sedumtak. Det sköna gröna sedumtaket växlar utseende under året och signalerar "miljöbyggnad".

Fasad av terrazzo/ cementmosaik: Med terrazzo i fasaden får man ett material som är slitstarkt, tåligt och brandsäkert men samtidigt också skiftande och livfullt med en ljus och varm grundton.

En varierad fönstersättning: Med fönster i olika storlekar och kulörer skapas variation i fasaden. Invändigt ger fönstersättningen olika utblickar och sittmöjlighet i de stora fönstren.

Gavlar, entréer och fönsternischer med keramiska plattor i olika kulörer: Terrazzon kompletteras med keramiska plattor i kulörer på gavlar, i fönsternischer och för att markera de indragna entréerna

Utskjutande tak vid gavlar: Gavlarnas utskjutande tak ger skydd åt terrasserna vilket gör att dessa kan användas som extrarum . Gavlarna blir med sina kulörfält samtidigt skolans skyltfönster som signalerar aktivitet och kreativitet.

(Bilden visar fasad från Skälbyvägen i öster, illustration av Max arkitekter)

Principer för funktionernas placering i byggnaden:

  Skälby planer

Hållbarhet - hur skapar man det?

Hållbarhet handlar inte bara om det självklara - att välja material som är tåliga och miljövänliga och att bygga energisnålt. Hållbarhet handlar också om hur byggnaderna planeras. Resurserna är inte oändliga när det gäller att bygga skolor. Därför blir det extra viktigt att lägga kvadratmeterna på rätt ställe. Inga långa svårutnyttjade korridorer som inte duger till något annat än att springa i. Alla ska ha nära till allt och alla ytor ska bidra till lärmiljön. På samma sätt ska lärmiljöerna vara så pass flexibla och generella att de kan möta också morgondagens behov.

Planering av lokalerna

Med kommunens funktionsprogram som bas har Max arkitekter tillsammans med referensgrupper från skolan och representanter från kommunen arbetat fram idéer om hur nya Skälbyskolan ska vara. Programarbetet har resulterat i en planering av skolbyggnaden där alla hemvister ligger samlade runt det gemensamma hjärtat. På så sätt får alla nära till allt och man slipper långa svårutnyttjade korridorer. De mer publika funktionerna gymnastiksal och matsal ligger avskiljbara från resten av skolan i souterrängdelen med egen entré.

Från huvudentrén på skolgårdsnivån (plan 2) kommer man som besökare direkt in i skolans hjärta: ett ljust och luftigt rum med dubbel takhöjd och skolans centralpunkt. En sittrappa för samlingar tar upp nivåskillnaden mellan förskoleflygeln och övriga byggnaden. Runt hjärtat ligger expedition, lärarnas arbetsrum och elevernas lokaler i hemvisterna. En trappa upp finns skolans mediatek. Förskolan har en egen gård och egen entré men lokalerna har samma kontakt med hjärtat.

Förskolornas hemvister är planerade för 30 barn istället för 60 och har en likande grundplanering men med mindre ytor för kapprum och fler mindre rum för vila och lek.

I matsalen finns plats för c:a 85 ätande. För att ge en "restaurang"- känsla och samtidigt en yteffektiv möblering planeras väggfasta soffor längs med väggarna. Med denna utformning kan matsalen användas i undervisningen och av fritids som en extra studie- och samvaroyta. På det nedersta planet är också lokalerna för gymnastik placerade, med bra kontakt med hjärtat och resten av skolan men ändå avskiljbara och möjliga att ljudisolera.

(Bilden visar planritningar med funktionernas placering, illustration av Max arkitekter)

 Skälby hemvist

Det första man möter i elevernas hemvist är kapprummet som har plats för både funktionell klädavhängning och mysiga sittplatser. För att få en större rymd i lokalerna har kapprummet en öppen planlösning mot hemvistens hjärta - det centralt belägna allrummet med köksinredning där man kan baka bullar, måla eller experimentera.

Lärosalarna delas av med vikväggar för att kunna få ett stort rum där man kan samla alla hemvistens elever eller flera mindre rum för undervisning i grupper. Vikväggarna görs extra funktionella genom att de ges en whiteboard-yta. Från lärosalarna når man terrassen som kan fungera som extra grupprumsyta eller för ute-experiment med snö och vatten. Till hemvisten hör också ett större och ett mindre grupprum. Det större som kan få olika teman i olika hemvister vetter direkt mot hjärtat.

(Bilden visar lokaler för 60 elever, illustration av Max arkitekter)

Inre gestaltning

Skälby kulör

Kulörer: Samma kulörpalett som används exteriört återkommer interiört i hjärtat och i hemvisterna. Där hjärtat får ett kulörstarkt golv för att markera att detta är skolbyggnadens centrum ges elevernas lokaler mer lugna, neutrala kulörer i golv och väggar och de starkare färgerna återkommer som accenter på dörrar, fönster och inredningar. Detta skapar också en miljö som är tydlig och läsbar för en synskadad person. Kulörerna varieras och kombineras olika för att ge varje hemvist sin egen identitet.

Material: Material och detaljer i skolan ska var tåliga och robusta men samtidigt präglas av omtanke, inlevelse och lekfullhet. Stor vikt läggs också vid att välja material som skapar en god ljudmiljö. Dessutom ska materialen självklart klara de tuffa miljökrav som ställs av kommunen.

Akustikgolv: I alla rum där barnen vistas läggs ett dämpande akustikgolv. Förutom den ljuddämpande effekten så ger det också en skön svikt till golvet.

Akustisk panel och sittnischer i fönster: Väggar behöver både vara tåliga och samtidigt ljuddämpande. Med en vitmålad träpanel med bakomliggande isolering får man en akustikpanel som kombinerar dessa egenskaper. Panelen bryts av med fönster i olika kulörer, flera av dem utformas som sittbara nischer

Tak: I hjärtat accentueras höjden och takformen med ett akustikputsat tak. Hemvisterna ges vita undertak av mineralfiberskivor med goda akustiska egenskaper.

 


Tags: , , , , , , , ,