Max Ritar

Presentation av Sjöviksskolan

Sjöviksskolan, vy från Sjöviksbacken och vy från skolgården.

Sjöviksskolan kommer rymma 1 200 elever och 200 personal i en fyrparallellig F-9-organisation. Skolans lokaler ska utöver att vara trygga, inspirerande och mångsidiga även vara flexibla och förändringsbara. Skolan planeras både för dagens och morgondagens elever och pedagogik och i enlighet med Utbildningsförvaltningens funktionsprogram. Sjöviksskolan är under uppförande och ska stå färdig till höstterminen 2019. Arkitekt för skolan är Max Arkitekter, landskapsarkitekt är Liljewall Arkitekter och inredningsarkitekt är Caroline Olsson Arkitektur.

Illustrationsplan, monterad av detaljplaneunderlag från kv Packrummet och bygglovshandling för skolans landskapsarkitektur från Liljewall Arkitekter.

Skolan i staden och omgivningarna
Skolan ligger som en fortsättning på bebyggelsen i Årstadal längs Sjöviksbackens östra sida, som består av bostadshus i sju våningar klättrandes uppför backen. Mellan skolan och bostadsbebyggelsen finns ett gatt som leder från Sjöviksbacken upp i naturparken norr om skolan. Detta gatt utgör också en viktig grön korridor för stadens djurliv och binder samman Årstaskogen med Vinterviken. Skolans byggnader är placerade så att skolgården öppnar upp sig mot naturparken, vilket är viktigt med tanke på att skolgården enbart är 6 m2 per elev. På samma sätt som naturparken berikar skolgården för eleverna under skoltid kommer skolgården under kvällar och helger vara tillgänglig och berika naturparken för allmänheten.
Sjöviksbacken är trafikerad av genomfartstrafik, skolans entréer vetter därför in mot skolgården för att skapa en trygg miljö för skoleleverna. Byggnaden har lyfts i båda ändar för att skapa en visuell kontakt mellan Sjöviksbacken och skolgården. Utrymmena som skapas blir entréplatser till skolan och kan nyttjas för cykelparkering eller skolgård under tak. Det är möjligt att nå skolgården från dessa två entréplatser, som ligger i nivå med Sjöviksbacken, men också från en invändig trappa som leder från kvartersparken upp till skolgården vid den östra byggnaden. Denna trappa är även entré till idrottshallen, som ligger under skolgården. Man kan även nå skolgården i den östra byggnadens norra ände via den långa trappa som staden anlägger i den gröna kilen som leder upp i naturparken mellan skolan och punkthusen.

Sjöviksskolans tomt är liten i förhållande till elevantalet. Den ansluter till två parker, vilket är en kvalitet, och två gator, varav angöring enbart kan ske från den nya lokalgatan, vilket kraftigt begränsar skolans utformning.

Skolans tomt
Sjöviksskolan placeras på en tomt som omsluts av Sjöviksbacken i väster, en naturpark i norr, en grön kil i öster och en kvarterspark i söder. Skolans tomt har en kraftig höjdskillnad där det skiljer 13 meter mellan tomtens högsta och lägsta punkt. Delar av skolan utförs därför i souterräng där skolans huvudentré i tomtens norra del ligger på +33 medan skolans matsal i tomtens södra del ligger på +29. Tomten är bullerstörd av stambanan i öster och Sjöviksbacken i väster. Skoltomtens storlek, 8 850 m2, vilket ger 7,4 m2/elev, i kombination med den stora nivåskillnaden erbjuder en utmaning både vad gäller att placera en byggnad på tomten och skapa en bra, tillräcklig och tillgänglig skolgård. Skolbyggnaderna placeras längs tomtens periferi för att skapa så mycket skolgård som möjligt. Byggnaderna öppnar upp mot de båda parkerna och mot solljuset i söder. Skollokaler placeras under skolgården, på så sätt höjs skolgården upp och blir mer plan och tillgänglig, samtidigt som byggnaderna knyts samman. För att skapa bättre visuell kontakt med Sjöviksbacken, och skapa större skolgård, lyfts delar av byggnaderna upp.

Byggnaderna skyddar skolgården från buller från Sjöviksbacken och tågtrafiken på stambanan, samtidigt som de öppnar upp mot grönskan i parkerna. Del av skolan läggs som souterräng under skolgården och del av byggnaderna lyfts från marken för att skapa skolgård under tak.

 

Fasad mot söder och den nya kvartersparken. Skolmatsalen vetter mot kvartersparken med stora fönster som ger både utblickar och dagsljus.

Skolans arkitektur
Sjöviksskolan är inspirerad av 50-talets vardagliga, funktionella skolbyggnader, uppförda i tegel med regelbunden fönstersättning. Dess storlek gör den dock mer besläktad med äldre tiders imposanta skolpalats, men där dessa uppfördes med stora, respektingivande trappor, tunga portar och slutna korridorer är Sjöviksskolan ritad för att vara tillgänglig, välkomnande och öppen. Där 1800-talets skolbyggnader skulle förstärka ett auktoritärt skolsystem och samhälle är Sjöviksskolan del av vårt moderna, demokratiska samhälle. 

Fasad mot väster och Sjöviksbacken. Skolans exteriör är mer enkel och stram medan interiören är varierande; rumsligt, materiellt och kulört. 

De två byggnaderna utförs som sammanhållna, enkla byggnadsvolymer med obrutna takfots- och nocklinjer. Takfallen lutar in mot skolgården, vilket gör byggnaderna visuellt lägre mot barnens vistelseytor och högre mot den omgivande, storskaliga bebyggelsen. Den längre byggnaden knäcks vertikalt två gånger längs Sjöviksbacken för att minska byggnadens visuella längd och för att leda blicken och stegen mot skolans entréplatser och mot parkerna norr och söder om skolan. Den östra byggnaden har en kraftigare, vertikal knäck för att skapa utrymme för den gröna kilen mellan skolan och de nya punkthusen. Kraftiga pelare bär de delar av byggnaderna som lyfts från marken. Skolans fasader kläs med ljust tegel och infärgad, ljus betong i varma kulörer. Skolan ligger på en höjd och den ljusa färgskalan förstärker känslan av rymd och ljus. Teglet har en handslagen karaktär vilket ger fasaderna liv och detaljering. Byggnaderna får en regelbunden fönstersättning med små variationer som bryter regelbundenheten. Solavskärmning skapas genom dubbla fasader mot söder och öster. De dubbla fasaderna utgörs av ett yttre skikt av sträckmetall, anodiserad till en  varmt skimrande kulör och ett inre skikt av sandfärgad betong, som även utgör klimatskal. De dubbla fasaderna ger ett djup och skapar ett spel av ljus och skugga både utvändigt och invändigt. Skolans bottenvåningar, som hyser specialsalar, administration med mera görs mer transparenta för att skapa kontakt mellan ute och inne och för att skapa ett uttryck som skiljer sig från hemvisterna högre upp i byggnaden. Skolans matsal, som vetter mot kvartersparken, ges en glasfasad för att leda in ljuset i den djupa byggnadskroppen och för att skapa en trevlig måltidsmiljö med utsikt mot grönskan.

Diagram 1: Skolgården. Diagram 2: Entrétorgen/skotorgen. Diagram 3: Trapphus

Skolans planering
Sjöviksskolans skolgård är omsluten av skolans byggnader. Skolgården har lyfts upp och placerats ovanpå en sockelvåning, på så sätt har skolgården blivit mer tillgänglig och lättare att använda. I skolgårdens norra del tar naturmarken vid med en nyanlagd park. Där är marken mer kuperad. Från skolgården når man  två stycken entrétorg, eller skotorg, där elever, personal och besökare tar av sig sina skor. Sjöviksskolan är en skofri skola och man kan nå alla delar av skolan utan att gå ut. Skotorgen når man direkt från skolgården och man möts här av ljusa, luftiga rum med dubbel takhöjd och större volym. I båda skotorgen finns ett öppet galleri en trappa upp varifrån man får överblick. Eleverna passerar skotorgen flera gånger om dagen, inte bara när de ska gå ut utan även på väg till andra delar av skolan, vilket gör torgen tryggare. Skolans kommunikationsvägar ska vara trygga och tydliga för skolans elever. På många platser i skolan finns fönster mellan olika rum för att både förtydliga skolans arkitektur på ett pedagogiskt sätt och möjliggöra för skolans personal att hålla ett öga på eleverna för att undvika mobbing. Dessa små fönster ökar tryggheten för eleverna och gör det lättare att orientera sig i de stora byggnaderna. Varje stadium har ett eget trapphus och trapporna löper runt ett hålrum, på så sätt kan man alltid se vem man möter. Idrottshallen har ett eget trapphus som möjliggör uthyrning när skolan är stängd.

Diagram 4: Administration och skolhälsa. Diagram 5: Specialsalar. Diagram 6: Skolmatsal

När man kommit in i skotorget för de äldre eleverna i hus A möts man av reception, administration och elevhälsa. Skolans administration har dörrar som vetter direkt mot skotorget och har en tydlig placering. Rektor är en synlig person på skolan med sitt rum placerat med utblick mot skotorget och mellan- och högstadiets gemensamma trappa. Specialsalarna ligger samlade som ett pärlband i anslutning till skotorget i hus A och på rad mellan hus A och matsalen. Specialsalarna används främst av högstadiet och ligger därför närmast deras trapphus. Mediateket, ett av skolans viktigaste rum, är tillgängligt för alla placerat bredvid matsalen. I hus B finns en enklare utrustad slöjd- och bildsal för de yngre eleverna. I en skola som är så stor som Sjöviksskolan är det viktigt att skapa trygghet för alla elever och det är då extra viktigt att de yngsta eleverna har sina egna lokaler. Skolans elever och personal möts i skolmatsalen, den är skolans hjärta. Skolmatsalen ligger som en länk mellan de två husen och har utformats för att skapa trivsel och locka elever även utanför lunchtimmen. De yngre eleverna har sin del av matsalen närmast sin byggnad och vice versa. Skolmatsalen har stora fönster ut mot kvartersparken och fyra meter i takhöjd. I skolmatsalen finns en upphöjd del som kan fungera som scen, där finns även ett elevcafé.

Diagram 7: Idrottslokaler. Diagram 8: Hemvister för årskurs 4-9. Diagram 9: Hemvister för årskurs F-3

Sjöviksskolan har en stor idrottshall, 18x36 meter, som kan delas i mindre hallar 1+1+1 eller 1+2. Hallen ligger under skolgården och innanför matsalen. I de yngre elevernas byggnad finns även ett mindre rörelserum högre upp i byggnaden, på så sätt behöver inte de yngsta eleverna möta högstadiets elever i omklädningsrummen. Sjöviksskolan är organiserad med hemvister. Fyra klasser har en egen hemvist, där finns lärosalar, grupprum, elevförvaring, toaletter och personalarbetsrum. Hemvisterna ligger längst upp i byggnaderna för att möjliggöra att specialsalar, administration och elevhälsa ska ligga centralt. De äldre eleverna, årskurs 4-9 har sina hemvister i den större byggnaden och de yngre eleverna, årskurs F-3, har sina lokaler i den mindre byggnaden.

Plan 900, idrottshall och omklädningsrum, plan 100, matsal och mediatek, och plan 200, entréer med skotorg, administration mm.

Skolan planlösningar
På plan 900, skolans källarplan, finns idrottssalen som ligger helt under mark och är insprängd i berget. Här finns även omklädningsrum. Ovanpå idrottshallen, två våningar upp, ligger skolgården. Idrottssalen är 18x36 meter och har en egen entré som möjliggör uthyrning på kvällar och helger. Idrottssalen kan delas i två eller tre delar och det finns tillräckligt många omklädningsrum för att möjliggöra undervisning för tre klasser samtidigt. På plan 100, i nivå med kvartersparken söder om skolan, ligger skolans matsal som har utsikt mot parken med stora fönster i söder. I matsalen finns ett elevcafé och matsalen har en upphöjd del som kan fungera som scen. Från matsalen kan man kika ner i idrottssalen genom små gluggar. På plan 100 finns även skolans mediatek, hem- och konsumentkunskapssal och musiksal. Även skolkök, miljörum och varumottagning finns på detta plan. På plan 200, skolans entréplan, delas skolan upp i två byggnader; en längre byggnad mot Sjöviksbacken och en kortare mot kvartersparken. Man kan röra sig inomhus mellan dessa två byggnader  genom skolans matsal. I den längre byggnaden finns skolans huvudentré och skotorg för årskurs 4-9. Här finns även skolans administration, skolhälsa och personalrum. I den kortare byggnaden finns skotorg för årskurs F-3, en kombinerad slöjdsal och en hemvist.

 

Plan 300, specialsalar, plan 400, hemvister, och plan 500, hemvister.

På plan 300 hittar man i den längre byggnaden skolans NO-salar och trä- och metallslöjd och textilslöjd. I den kortare byggnaden finns ett rörelserum med omklädningsrum för de yngre eleverna och en hemvist. På plan 400 ligger hemvister för alla årskurser. I den längre byggnaden hittar man även skolans bildsal, som har dubbel takhöjd. På plan 500 finns hemvister för årskurs 4-9.

Sektion genom den längre byggnaden med de två utvändiga arkaderna.

I sektionen genom skolans längre byggnad kan man se hur eleverna i mellanstadiet och högstadiet har varsitt trapphus som mynnar i galleriet vid slöjd- och NO-salarna för att sedan bli en gemensam trappa som leder ner i skotorgen. Från skotorgen leder sedan en trappa ner i skolans mediatek varifrån man kommer vidare in i matsalen. 

Till vänster, en hemvist för årskurs 7-9, i mitten av byggnaden och till höger, två hemvister för årskurs 4-6.

Skolans hemvister
En hemvist är elevens "hem" i skolan där eleverna både har undervisning men också kan vara lediga och koppla av. Det är en mindre enhet inom den större skolan. På Sjöviksskolan är hemvisterna utformade för fyra klasser eller 120 elever, och den rymmer undervisningsrum i olika storlekar, personalarbetsrum, toaletter och elevförvaring. Inom hemvisten känner elever och personal varandra väl och den mindre enheten skapar trygghet för eleverna. Utbildningsförvaltningens funktionsprogram anger att hemvisten ska möjliggöra undervisning i många olika gruppstorlekar, inte enbart små grupper utan även grupper med fler än 30 elever. För att möjliggöra det är Sjöviksskolans hemvister ritade med en öppen undervisningsyta där kommunikationsyta, elevskåp och en öppen lärosal skapar en stort rum. I detta rum finns utrymme för en större gradäng, för en större grupp elever, och flera olika sittgrupper för olika typer av studier i grupp eller enskildhet. Hemvisten är utformad så att man kommer in i det stora rummet, som är ljust och rymligt med stora fönster. Eftersom kommunikationsytan är integrerad i det stora rummet får hemvisten inga korridorer eller undanskymda hörn. De övriga rummen i hemvisten är grupperade kring det stora rummet och det är lätt för elever och personal att orientera sig och ha överblick över hemvisten. Varje hemvist har två till tre traditionella lärosalar som rymmer 30 elever, en ateljé som rymmer 15 elever och flera grupprum. Hemvistens toaletter är placerade för att både ligga avskilda, men samtidigt vara möjliga att överblicka. De vetter också åt olika delar av hemvisten för att öka valmöjligheten. På så sätt kan det vara möjligt att minska riskerna för mobbing och otrygghet vid toaletterna samtidigt som integriteten inte blir lidande.

Skolans BTA är cirka 15 800 kvadratmeter.

Planer i större skala och bättre upplösning finns här.

Sjöviksskolan är under uppförande med Peab som byggentreprenör och Aperto som arkitekt för bygghandlingen. 


Tags: , , , , , ,