Max Ritar

Förskolor vid Sunneplan i Farsta

Publicerad av Lotta Åberg

Ett pågående detaljplanearbete där vi fått uppdrag från Sisab att ta fram underlag för två nya förskolor vid Sunneplan i Farsta stadsdel.

Vid Sunneplan i Farsta stadsdel planeras för två nya förskolor.
Förskolorna föreslås placeras i ett grönstråk mellan två bostadsområden, nära Hästhagens bollplan. De bostäder som ligger väster om förskolorna består av långa vitputsade lameller i tre våningar. De är från 1970-talet och har en tidstypisk karaktär. Bostäderna strax öster om förskolorna ligger på en liten höjd och består av både nya och lite äldre ljusputsade punkthus i ca 9 våningar. Öster om förskolorna planeras en gågata med tillåten biltrafik som avslutas med ett torg som även fungerar som vändplan.
Förskolorna har placerats längs med Sunneplanstråket, vilket är en gång- och cykelväg som förbinder östra Farsta med Farsta centrum. De ligger på var sida om stråket och angränsar i väster mot ett litet torg från vilken angöringen planeras ske.
På den södra förskolans tomt finns många vackra och bevarandevärda träd, både tallar och ekar. De har fått styra placeringen av förskolorna och lett till att gång- och cykelvägen mellan förskolorna behöver dras om någon meter. Den norra förskolan är placerad så att det finns siktlinjer mellan torget och den planerade aktivitetsparken norr om förskolan och så att man samtidigt kan behålla den visuella grönskan och den gröna öppna karaktären öster om förskolan.
Byggnaderna har placerats så nära torget som möjligt för att få en så enkel angöring som möjligt utan att skymma sikten i mötet mellan gång- och cykelvägarna.